Tính năng nhập Journal Voucher

  • Post author:
  • Post category:Update

Giờ đây bạn có thể nhập hàng loạt dữ liệu Voucher ở định dạng Excel thông qua nút Import trên Journal Voucher Entry. Nếu bạn muốn biết định dạng nhập Excel, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng để tìm hiểu thông tin liên quan.